Styczeń 11, 2018

List do organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców uczniów w województwie łódzkim, dotyczący bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych w 2018 r.

Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
Dyrektorzy szkół i placówek
oraz Rodzice uczniów w województwie łódzkim

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych na terenie województwa łódzkiego (29 stycznia – 11 lutego 2018 r.) bardzo proszę o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, w celu zapewnienia uczestnikom zimowego wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany wypoczynek.
Państwa dyrektorów szkół i placówek zobowiązuję do przypomnienia uczniom i wychowankom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

Uprzejmie przypominam wszystkim organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży o konieczności zgłaszania wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uzyskania akceptacji kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Szczególną uwagę proszę zwrócić na zapewnienie kadry odpowiedniej do liczby uczestników zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz spełnianie przez kierownika i wychowawców wymogów przepisu art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), dotyczących kwalifikacji oraz niekaralności za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek w 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – zakładka „Ruch drogowy” – publikowany jest wykaz statycznych punktów kontroli autokarów funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

W trakcie wypoczynku zimowego część zajęć będzie związana z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub deskach snowboardowych, w trakcie których może dojść do wypadków, kontuzji i urazów. W związku z tym faktem przypominam, że osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r., poz. 7), osoba do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Obowiązek ten jest egzekwowany pod karą grzywny od osób pełniących opiekę nad małoletnim do ukończenia 16 roku życia.

W przypadku organizowania zajęć w aquaparkach lub na basenach, w tym na basenach termalnych, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju pływalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.)

Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – wypoczynek – aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Mam nadzieję, że współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za organizację, realizację i nadzór nad zimowym wypoczynkiem w 2018 r. przyczyni się do zapewnienia uczestnikom bezpiecznego i spokojnego przebiegu wszystkich półkolonii, kolonii, obozów i zimowisk. Mam również nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

 

                                                                                                              Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                                             dr Grzegorz Wierzchowski