Wrzesień 19, 2018

Zgłoszenia kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Łódzkiego,
Starostowie, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie łódzkim

Uprzejmie informujemy, że zbliża się koniec kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (2014-2018). Komisja ta rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, z wyjątkiem szkół artystycznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do w/w komisji.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 r., poz. 967).
Powinni to być nauczyciele mianowani lub dyplomowani, cieszący się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole.

Praca w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wymaga między innymi, w przypadku powołania do składu orzekającego,  każdorazowo dwukrotnego wyjazdu do ministerstwa, w celu zapoznania się z aktami sprawy, oraz udziału w rozprawie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłoszenie ewentualnych kandydatów do dnia 25 września 2018 r. na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły (rekomendacja) i być sporządzone zgodnie z załączonym formularzem.

Dodatkowych informacji udziela pani Dorota Derecka
Tel. 42 637 77 18

Formularz. Plik do pobrania