Zaświadczenia, arkusze ocen

Sporządzanie zaświadczeń z przebiegu nauki w oparciu o posiadaną dokumentację nauczania oraz wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii arkusza ocen

Zaświadczenia z przebiegu nauki oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek, który należy złożyć osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi lub wysłać na adres urzędu.

Zaświadczenia
1.Za wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 złotych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).
2.Wniosek należy pobrać z pok.01 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
3.Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.
4.Składając wniosek o wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki należy dołączyć do niego dowód dokonania opłaty skarbowej.
5.Kwotę 26 złotych należy wpłacić na podane niżej konto:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
W tytule przelewu: opłata za zaświadczenie.

Arkusze ocen
1.Za wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii arkusza ocen nie pobiera się opłaty skarbowej.
2.Wniosek należy pobrać z pok.01 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
3.Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje zaświadczenia i potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego urzędu.

Pliki do pobrania: