Zaświadczenia, arkusze ocen

Zaświadczenia, arkusze ocen

Sporządzanie zaświadczeń z przebiegu nauki w oparciu o posiadaną dokumentację nauczania oraz wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii arkusza ocen

Zaświadczenia z przebiegu nauki oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek, który należy złożyć osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi lub wysłać na adres urzędu.

Zaświadczenia
1.Za wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki nie pobiera się opłaty skarbowej.
2.Wniosek należy pobrać z pok.01 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
3.Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument

Arkusze ocen
1.Za wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii arkusza ocen nie pobiera się opłaty skarbowej.
2.Wniosek należy pobrać z pok.01 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
3.Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje zaświadczenia i potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego urzędu.

Pliki do pobrania: