Tryb załatwiania skarg i wniosków

Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków realizowana jest według następujących zasad:

 1. W stosunku do podpisanych, kierowanych pisemnie lub składanych bezpośrednio ustnie przez osobę, która się identyfikuje:
  • w Wydziale Organizacyjnym prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków, w którym ewidencjonowane są wszystkie skargi i wnioski wpływające do Kuratora i Kuratorium, składane pisemnie oraz ustnie do protokołu;
  • Kurator, a podczas jego nieobecności Wicekurator, przyjmują osobiście interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w uzgodnionych terminach;
  • protokół przyjęcia skargi lub wniosku wnoszonych ustnie do Kuratora lub Wicekuratora sporządza dyrektor lub wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego,
  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez dyrektorów, kierowników oddziałów i pracowników odbywa się codziennie, w godzinach pracy urzędu; ze skarg i wniosków wnoszonych ustnie sporządza się protokół;
  • skargi i wnioski rozpatrywane są przez wskazane komórki organizacyjne Kuratorium; nadzór nad terminowością i prawidłowym rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
  • dokumentacja rozpatrzonych skarg i wniosków przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym, a potem przekazywana do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną Kuratorium.
 2. W stosunku do anonimów i telefonów osób niezidentyfikowanych:
  • anonimy nie są rozpatrywane, ich omówienie Wydział Organizacyjny raz w miesiącu przedstawia do wiadomości Kuratora;
  • z treści telefonów sporządzane są ogólne, hasłowe notatki, których omówienie Wydział Organizacyjny raz w miesiącu przedstawia do wiadomości Kuratora.