Uwierzytelnienie dokumentów/apostille

Uwierzytelnienie dokumentów/apostille

Uwierzytelnienie dokumentów

Opatrzenie dokumentu klauzulą apostille

  1. Podstawa prawna
  • § 28 i § 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 05 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), dalej zwaną Konwencją Haską. Wykaz państw – stron Konwencji Haskiej dostępny jest pod następującym linkiem:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej, Łódzki Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

  1. Wymagane dokumenty

W celu uzyskania uwierzytelnienia/opatrzenie dokumentu klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wymagane jest:

  • złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony do Kuratorium Oświaty w Łodzi,

-pokój 01,

-bądź przesłanie na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź,

tel. 42 636 38 16

2)         złożenie upoważnienia – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba,

3)         załączenie dokumentów,

4)         załączenie dowodu wpłaty w przypadku uwierzytelnienia.

Dokumenty przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum).

Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

  1. Opłaty

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.

Zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w pkt. I, za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o opatrzenie klauzulą apostille. Plik do pobrania

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentu. Plik do pobrania

Wzór upoważnienia. Plik do pobrania