Uwierzytelnienie dokumentów/apostille

Uwierzytelnienie dokumentów

Opatrzenie dokumentu klauzulą apostille

I. Podstawa prawna
§ 25 i § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).

II. Co należy zrobić?
Wniosek o uwierzytelnienie/opatrzenie dokumentu klauzulą apostille można:
1) złożyć w Kuratorium Oświaty w Łodzi, pokój 01
2) przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź

 
III. Wymagane dokumenty
Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 05 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), dalej zwaną Konwencją Haską. Wykaz państw – stron Konwencji Haskiej dostępny jest pod następującym linkiem:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej, Łódzki Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Dokumenty przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

Wymagane jest również złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony, oraz ewentualnie upoważnienia (w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba). Jeśli dokument ma zostać uwierzytelniony (a nie opatrzony klauzulą apostille), konieczne jest ponadto załączenie dowodu wpłaty dokonanej zgodnie z informacjami zawartymi w części VI.

IV. Komórka ( osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Organizacyjny, pok. 01
Tel. 42 636 38 16 lub 42 637 70 55 wew. 44
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

V. Realizacja

Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum).

Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Opłaty
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w pkt. V w związku z cz. II ust. 5 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o opatrzenie klauzulą apostille. Plik do pobrania

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentu. Plik do pobrania

Wzór upoważnienia. Plik do pobrania