Uwierzytelnienie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów dla celów obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna
Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły wymagają uwierzytelnienia, zgodnie z § 26 i § 71 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).

II. Co należy zrobić?
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu można:
1) złożyć w Kuratorium Oświaty w Łodzi
2) przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120 A

 
III. Wymagane dokumenty
W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy złożyć:
• wniosek – wg załącznika nr 1,
• oryginały dokumentów przeznaczonych do legalizacji.

Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły dokonuje uwierzytelnienia świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły. Dokumenty przedłożone do uwierzytelnienia muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte.

W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową Kuratorium Oświaty, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

IV. Komórka ( osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Organizacyjny, pok. 01
Specjalista p. Regina Szulc
Tel. 42 636 38 16 lub 42 637 70 55 wew. 44
mail : asiempinska@kuratorium.lodz.pl
mgrzelak@kuratorium.lodz.pl
jbartosiak@kuratorium.lodz.pl

V. Realizacja
Uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum Kuratorium ). Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Uwierzytelnienia dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie klauzuli w brzmieniu: „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”, po uprzednim stwierdzeniu faktów zawartych w dokumencie.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
Uwierzytelnione dokumenty odbierane są osobiście przez zainteresowanego lub osobę upoważnioną. Dokumenty mogą być przesłane drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.

VII. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentu. Plik do pobrania

Wzór upoważnienia. Plik do pobrania