Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów dla celów obrotu prawnego z zagranicą

 

I.Podstawa prawna
Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły wymagają legalizacji, zgodnie § 25, § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624).

II.Co należy zrobić?
Wniosek o zalegalizowanie dokumentu można:
1) złożyć w Kuratorium Oświaty w Łodzi
2) przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120 A

 
III.Wymagane dokumenty
W celu dokonania legalizacji dokumentów należy złożyć:
• wniosek – wg załącznika nr 1,
• oryginały dokumentów przeznaczonych do legalizacji.

Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły dokonuje legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły. Dokumenty przedłożone do legalizacji muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte.

W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratorium oświaty, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

IV. Komórka ( osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Organizacyjny
Specjalista p. Regina Szulc
Tel. 42 636 38 16 lub 42 637 70 55 wew. 44
mail : rszulc@kuratorium.lodz.pl

V. Realizacja
Legalizacja dokonywana jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum Kuratorium ). Wniosek o dokonanie legalizacji rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie klauzuli w brzmieniu: „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”, po uprzednim stwierdzeniu faktów zawartych w dokumencie.

VI. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
Zalegalizowane dokumenty odbierane są osobiście przez zainteresowanego lub osobę upoważnioną. Dokumenty mogą być przesłane drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.

V. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. V rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o zalegalizowanie dokumentu. Plik do pobrania