Duplikaty świadectw, dyplomów

Duplikaty świadectw, dyplomów

Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych i dyplomów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych

 1. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 1. Wymagane dokumenty

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy:

 • złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi

-pokój 01,

-bądź przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź,
tel./fax : 42 636 38 16

lub do właściwej miejscowo Delegatury :

 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu
  Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
  Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
  Fax: 43 822 52 95
  E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
  Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
  Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
  Fax: 46 833 45 61
  E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl
 • Delegatura Kuratorium Piotrków Trybunalski
  Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel/fax.: 44 649 77 41
  E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl
 • złożyć upoważnienie – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba,

3)    załączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

UWAGA! 
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

III. Realizacja

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

 1. Opłaty

Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu: opłata za duplikat – imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o duplikat. Plik do pobrania

Wzór upoważnienia. Plik do pobrania