Październik 12, 2021

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii  SARS-CoV-2

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (poniżej tekstu znajduje się plik do pobrania).

Zadaniem Ministra Edukacji i Nauki i całego systemu oświaty jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, uczniom w szkołach i placówkach oświatowych, oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na każdym etapie edukacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom (zgodnie z art.32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 poz.1082), który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach §25 ust.4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz.861, z póź. zm.), z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii  SARS-CoV-2. plik do pobrania w formacie .doc (26 KB)