Styczeń 29, 2020

Występowanie z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii przez Łódzkiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną, może być wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę niepubliczną do w/w ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 w/w ustawy.
Wniosek, o którym mowa, należy sporządzić zgodnie z załączoną Informacją w przedmiotowej sprawie.

1. Informacja – wyrażanie przez Łódzkiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2. Wniosek

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

6. Załącznik nr 6

Oświadczenie Wnioskodawcy