Marzec 19, 2018

Współpraca policji i kuratora na rzecz bezpieczeństwa uczniów

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski podpisali 9 marca porozumienie o współpracy. Jej celem jest diagnoza zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych. Wspólne inicjatywy będą także promować wśród uczniów postawę patriotyczną oraz zachęcać młodzież do podjęcia służby w policji.

W piątek 9 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizowano konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w naszym regionie. Wzięli w niej udział m.in. wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wicemarszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska, przedstawiciele służb mundurowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Centralnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim oraz Łódzkim Kuratorem Oświaty Grzegorzem Wierzchowskim.

– Nasza współpraca nie rozpoczyna się dziś, ale dziś chcemy ją zacieśnić i zdynamizować. Rozpoczynamy program, który jeszcze lepiej pozwoli zdiagnozować problemy, aby później lepiej na nie reagować – powiedział podczas konferencji kurator Grzegorz Wierzchowski.

Wspólną inicjatywę chwalił wojewoda Zbigniew Rau. – To czego byliśmy dzisiaj świadkami to dowód na to, że władza publiczna sama podejmuje obywatelskie inicjatywy. To dowód na przełamanie w naszym województwie tego, co wielu z nas bez aprobaty postrzega jako resortowość. Tu nie ma resortowości, tu jest wspólne myślenie różnych organów władzy publicznej o tym, co stanowi dobro wspólne. A tym dobrem wspólnym najwyższego rzędu, jest pomyślność młodego pokolenia – powiedział wojewoda.

Podczas konferencji omówiono rolę profilaktyki w kształtowaniu właściwych zachowań wśród uczniów oraz przedstawiono pomysły na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Poruszono problem nowych zagrożeń, takich jak cyberprzestępczość oraz dostęp do substancji psychoaktywnych zwanych potocznie „dopalaczami”. Uczestnicy zastanawiali się także, w jaki sposób zachęcać młodzież do wstąpienia w szeregi służb mundurowych.

Od 20 marca do połowy kwietnia we wszystkich powiatach województwa łódzkiego zorganizowane zostaną debaty z udziałem dyrektorów szkół i nauczycieli. Ich celem jest diagnoza wszelkich zjawisk naruszających poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i środowisku lokalnym oraz wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wnioski oraz program dalszych działań zostaną zaprezentowanie podczas konferencji zaplanowanej na koniec maja br.