Czerwiec 7, 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/18

Zgodnie z postanowieniami art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

  1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje  się  jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym (w zespole szkół typuje się po jednym kandydacie z każdej szkoły różnych typów). Kandydat w roku szkolnym 2017/2018, na który przyznane będzie stypendium, musi pozostawać uczniem  szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski. Wnioski o przyznanie stypendium (wraz z uzasadnieniem) należy przedstawić radzie szkoły, a w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej, w terminie do 21 czerwca br. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata w mianowniku (najpierw imię lub imiona – w pełnym brzmieniu, tak jak w dokumentach – a następnie nazwisko; w związku z powtarzającymi się we wnioskach błędami, polegającymi na wpisaniu innych imion, niż noszone przez kandydatów oraz zmienionych, przez dodanie lub opuszczenie liter, nazwisk kandydatów, proszę o dokładną weryfikację danych kandydatów przed podpisaniem wniosku i przedstawieniem go Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty),
  • klasę, do której został promowany (zapisaną cyfrą rzymską),
  • średnią ocen kandydata i ocenę zachowania lub/i wskazanie dziedziny, w której wykazuje szczególne uzdolnienia i uzyskuje najwyższe wyniki,
  • pełną nazwę szkoły – nie zespołu (bez podawania imienia i miasta),
  • adres szkoły,
  • nazwę organu prowadzącego (powiatu, gminy, instytucji) lub osoby prowadzącej

i być opatrzony pieczęcią szkoły oraz imienną pieczęcią i podpisem dyrektora.

Dyrektorzy szkół z powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz m. Łodzi przekazują zatwierdzony wniosek lub informację o niewytypowaniu kandydata (z uzasadnieniem) do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi, dyrektorzy szkół z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu w terminie do 4 lipca 2017 r.