Maj 10, 2017

Stypendia pomostowe dla maturzystów/studentów

Agencja Nieruchomości Rolnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu XVI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 – Segment IA.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na pierwszym roku dziennych studiów I lub pierwszym roku dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub pierwszy rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
 • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 1600 zł lub 1800 zł., gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017).

  Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
  Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.

  Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres właściwych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, w regionie łódzkim jest to: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ul. Północna 27/29, Łódź 91-420, pokój 327.

  Więcej informacji www.stypendia-pomostowe.pl lub tel. do ANR w Łodzi 426361239 (po usłyszeniu zapowiedzi wybierz numer 2).