Czerwiec 7, 2017

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z art. 90i ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej mogą być również absolwenci, tj. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli szkołę.

Do wniosku (na załączonym wzorze) wypełnionego pismem komputerowym i wydrukowanego dwustronnie należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2016/2017 (uzyskane nie wcześniej niż 1 września 2016 r.). Na wniosku nie umieszcza się daty oraz żadnych pieczęci i podpisów.

Wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 10 lipca 2017 r. Wnioski ze szkół z powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz m. Łodzi w postaci wydruku (wraz z załącznikami) oraz elektronicznej (tylko wniosek – na adres mkowalska@kuratorium.lodz.pl) należy przekazać do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi, wnioski ze szkół z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.