Wprowadzanie i usuwanie danych o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela do CROD

Zgodnie z brzmieniem art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) informacje do rejestru wprowadza się na podstawie zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia, sporządzonego przez dyrektora szkoły, a w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – przez organ prowadzący szkołę, i przesłanego do rejestru niezwłocznie po wydaniu decyzji o zawieszeniu za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji; zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa w art. 85 w ust. 2 pkt 1 i 7.
Powyższy zapis oznacza, iż ustawodawca zobowiązał dyrektora szkoły, a w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę do zawiadomienia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim (dotyczy osób zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego) niezwłocznie po wydaniu decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Należy pamiętać, iż po ustaniu okresu zawieszenia na podstawie art 85z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dane osobowe nauczyciela usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela albo dyrektora szkoły, sporządzonego odpowiednio przez dyrektora szkoły albo organ prowadzący szkołę i przesłanego do rejestru niezwłocznie po zakończeniu okresu zawieszenia, za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, czyli Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim (dotyczy osób zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego).

Wskazane zawiadomienia zawierają następujące informacje:

1. Dane identyfikujące nauczyciela:
– nazwisko,
– pierwsze imię,
– drugie imię,
– płeć,
– data urodzenia,
– miejsce urodzenia,
– imię ojca,
– imię matki,
– obywatelstwo (obywatelstwa),
– numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2.Miejsce zamieszkania:
– kraj,
– miejscowość,
– kod pocztowy,
– poczta,
– ulica,
– numer budynku,
– numer lokalu.

3. Zawiadomienie dotyczy:

a) Zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków:
– okres zawieszenia od dnia …………. do dnia………./lub do zakończenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego,
– zawieszony przez dyrektora szkoły/organ prowadzący,
– sygnatura akt sprawy.

b) Zakończenia okresu zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków:
– sygnatura akt sprawy,
– data.

Zawiadomienia skierowane do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim należy składać do:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Al. T. Kościuszki 120a
90-446 Łódź.