Marzec 21, 2018

Wojewódzki konkurs „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół województwa łódzkiego”

Komisja konkursowa wojewódzkiego konkursu „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół województwa łódzkiego” zaprasza szkoły do udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że konkurs ma na celu kształtowanie postaw i wychowanie do wartości w obszarze promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży, propagowanie i prezentowanie postaw patriotycznych godnych młodego Polaka, promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu, podejmowanie w ww. obszarach współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty w tym placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół i rodzajów szkół rekomendowani przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski, radę rodziców, organizacje młodzieżowe działające w szkole i poza nią, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz oświaty na terenie województwa łódzkiego.

Regulamin konkursu. Plik do pobrania