Styczeń 24, 2022

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli województwa łódzkiego

20 czerwca 2021 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję. W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji i Nauki prosi o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać do 31 stycznia 2022 r. na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Kształcenia Ogólnego, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa