Marzec 19, 2018

Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim, prosimy o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze. zm.) kandydatów mogą zgłaszać:
•rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
•organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
•organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.).

Członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel, który:
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole
lub placówce publicznej lub niepublicznej lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
6) wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
7) posiada nieposzlakowaną opinię.

Kandydatury razem z uzasadnieniem rekomendującym należy przesłać do 26 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi,. Al. Kościuszki 120A, 90-446 Łódź.

Osoba do kontaktu:
Dorota Klewer
tel.: 42 637 70 55 w.31
e-mail: dklewer@kuratorium.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku
Załącznik nr 4 do wniosku
Załącznik nr 5 do wniosku
Załącznik nr 6 do wniosku