Tryb składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

 Łódzki Kurator Oświaty uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, które zostaną wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku.

Wnioski o nadanie orderu, odznaczenia oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” należy wypełnić na jednej kartce papieru, dwustronnie, pismem maszynowym lub komputerowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzasadnienie. Przypominam, że uzasadnienie powinno prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Wskazane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszej linijce podać ogólny staż pracy kandydata  i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Natomiast w uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Zwracamy uwagę na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym na drukach określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Tekst uzasadnienia wniosku o odznaczenie państwowe lub resortowe musi być zawarty w całości w stosownym miejscu. Nie należy zmieniać szerokości ram zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Niezwykle ważne jest to, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w “Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m. in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na konieczność właściwego wypełnienia wniosku o nadanie orderu, odznaczenia pkt 13 i 19 oraz 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę (pełnienie funkcji art. 3 ustawy o orderach i oznaczeniach i karalność). Wnioski o uhonorowanie nauczycieli podpisują dyrektorzy szkół (placówek), natomiast dla dyrektorów organy prowadzące.

Wnioski dotyczące nauczycieli muszą być opiniowane przez rady pedagogiczne zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, informacja winna znaleźć się na końcu uzasadnienia.
Uwagi dotyczące opinii wyrażonej przez radę pedagogiczną powinny być zamieszczone w protokole posiedzeń rady pedagogicznej.

Do wniosków o nadsyłanie orderów i odznaczeń państwowych należy załączyć druk „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” wypełniony tylko i wyłącznie od punktu 1 do 12 oraz należy wpisać numer PESEL (,,Zapytanie…” należy złożyć bez podpisów i pieczątek).
„Zapytanie…” to kieruje organ wnioskujący o nadanie odznaczenia państwowego, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Kuratorium będą przyjmowane wnioski wyłącznie od organów prowadzących szkoły.

Wykazy wraz z załączonymi wnioskami o nadanie orderów, Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” (dla każdego rodzaju odznaczenia, należy sporządzić odrębny wykaz) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Kuratorium przypomina, że w przypadku zmiany danych przez nauczyciela należy bezzwłocznie poinformować o tym tutejszy urząd.

Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i Miasta Łodzi oraz urzędy miast i gmin położone na terenie wymienionych powiatów składają wnioski wraz z wykazami do Wydziału Organizacyjnego (kancelaria-pokój 02) w Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, Al. T. Kościuszki 120a.

 Starostwa Powiatów: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice oraz urzędy miast i gmin położone na terenie wymienionych powiatów składają wykazy wraz z wnioskami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.

Starostwa Powiatów: łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego oraz urzędy miast i gmin położone na terenie tych powiatów składają wykazy wraz z wnioskami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą
w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3.

Starostwa Powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i Miasta Piotrków Trybunalski oraz urzędy miast i gmin położone na terenie tych powiatów składają wykazy wraz z wnioskami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a.

 Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 400 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
  o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1218 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz
  o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych
  w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1025 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania “Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

W przypadku pojawiających się wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie:

z Kuratorium Oświaty w Łodzi  – tel. 42  637 70 55 w. 31
lub z Delegaturami KO:  
w Skierniewicach – tel. 46  833 22 57
w Piotrkowie Trybunalskim – tel. 44  647 01 88
w Sieradzu – tel. 43  827 19 47

 Ponadto Kuratorium informuje, iż obowiązki informacyjne wynikające z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) zostały opublikowane na stronie internetowej tutejszego urzędu w zakładce Kuratorium/Ochrona danych osobowych:

http://www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania:

Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia

Wniosek o nadanie “Medalu za Długoletnią Służbę”

Wniosek o nadanie “Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 

czytaj więcej:

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania wniosku – link do informacji