Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty będą przyjmowane od organów prowadzących szkoły, należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2017 r.

Wnioski ze szkół (placówek) prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz z terenu powiatów: pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i miasta Łodzi składane są do: Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. T. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź, Wydział Organizacyjno – Kadrowy, pokój 02.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice składane są do: Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: łaskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego i miasta Sieradza składane są do: Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski składane są do: Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej. Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do nagrody może być typowany nauczyciel, który spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 ww. rozporządzenia tzn.:

1)   przepracował w szkole co najmniej 2 lata;

2)   posiada wyróżniającą ocenę pracy;

3)   posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a)  kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), lub

b)  rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c)  działań innowacyjnych, lub

d)  pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e)  współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f)  działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać informacje, o których mowa w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, czyli:

1)   imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2)   datę i miejsce jego urodzenia;

3)   staż pracy w szkole;

4)   stanowisko i miejsce pracy;

5)   wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;

6)   informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

7)   uzasadnienie;

8)   datę i podpis składającego wniosek.

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię odpowiednio rady pedagogicznej szkoły lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli.

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Wyszczególnione osiągnięcia powinny być określone w czasie. Proszę o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.

 
Pliki do pobrania: