Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2
i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty będą przyjmowane od organów prowadzących szkoły, należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Wnioski ze szkół (placówek) prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz z terenu powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i miasta Łodzi składane są do:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Al. T. Kościuszki 120a
90-446 Łódź – Wydział Organizacyjny pokój 02.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice składane są do:
Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: łaskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego i miasta Sieradza składane są do:
Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz.

Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski składane są do:
Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Sienkiewicza 16a
97-300 Piotrków Trybunalski.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej. Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do nagrody może być typowany nauczyciel, który spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 ww. rozporządzenia tzn.:

1)przepracował w szkole co najmniej 2 lata

2)posiada wyróżniającą ocenę pracy

3)posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), lub
b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c) działań innowacyjnych, lub
d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać informacje o których mowa w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia czyli:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela 
2) datę i miejsce jego urodzenia
3) staż pracy w szkole
4) stanowisko i miejsce pracy
5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy
6) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania
7) uzasadnienie
8) datę i podpis składającego wniosek.

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię odpowiednio rady pedagogicznej szkoły lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli.

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Wyszczególnione osiągnięcia powinny być określone w czasie.

Proszę o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.

 
Pliki do pobrania: