Informacja dotycząca sposobu korzystania z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela [1], wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły [2], tylko w przypadku jeżeli:

  1. ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  2. nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki w SIO (strefa dla zalogowanych dyrektorów szkół, tylko na login i hasło dyrektora), powinien po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły powinien pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  2. komunikat „Aby uzyskać informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, należy złożyć wniosek w postaci elektronicznej”. Tylko wtedy dyrektor szkoły jest uprawniony do złożenia wniosku do MEN (za pomocą e-PUAP) – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma konieczności zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO można napisać do Centrum Informatycznego Edukacji strefa@cie.men.gov.pl lub zadzwonić na infolinię 22 11 65 100.

[1] ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60).

[2] ilekroć w piśmie mowa jest o szkole należy rozumieć przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły.