Informacja o opłacie akredytacyjnej w 2017 roku

Na podstawie art. 68b ust. 10 i art. 77a ust. 12 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 227, poz.2247 z późn. zm.) i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248z późn. zm.) opłata akredytacyjna na rok 2017 wynosi: 
996,00 zł
słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych.
Podmioty ubiegające się o akredytację winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź