Informacja o opłacie akredytacyjnej w 2018 roku

Na podstawie art. 118 ust. 6 oraz art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) opłata akredytacyjna na rok 2018 wynosi:
1.019,00 zł
słownie: jeden tysiąc dziewiętnaście złotych
Podmioty ubiegające się o akredytację winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź