Czerwiec 16, 2020

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu “Aktywna tablica” w 2020 r.

Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2019 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 15 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Terminy, forma i miejsce składania sprawozdań:

SPRAWOZDANIA SZKÓŁ – do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dyrektor szkoły przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg poniższego wzoru w terminie do 15 czerwca 2020 roku.

WZÓR SPRAWOZDANIA DYREKTORA SZKOŁY ZA 2019 R.

SPRAWOZDANIE ORGANÓW PROWADZĄCYCH – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach a następnie przygotowuje zbiorcze zestawienie wraz z załącznikami wg wzoru zamieszczonego poniżej.

1. WZÓR SPRAWOZDANIA ORGANU PROWADZĄCEGO ZA 2019 R.

2. FORMULARZ SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNA TABLICA ZA 2019 R., ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 ORAZ ZAŁĄCZNIK 3 – wymienione załączniki dostępne są w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego w 3 zakładkach zlokalizowanych w dolnej części arkusza.

Podpisany i opieczętowany przez upoważnione osoby, oryginał sprawozdania wraz z załącznikami należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Sprawozdanie Aktywna tablica-2019” do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi (Al. Kościuszki 120 a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu).

Równolegle z oryginałem, organ prowadzący obowiązany jest przesłać wersję elektroniczną zestawienia wraz z załącznikami (w formatach zgodnych z wzorami: doc oraz xls) na adres: at@kuratorium.lodz.pl

W temacie maila należy wpisać:
„Sprawozdanie Aktywna tablica 2020 – Nazwa organu prowadzącego ”.

Przy wypełnianiu sprawozdań proszę nie stosować drukowanych liter.

Dodatkowych informacji dotyczących sprawozdań udziela:

Piotr Patora – starszy wizytator, koordynator ds. innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi;
E-MAIL: at@kuratorium.lodz.pl
TEL: 42 637 70 55 w. 37