Listopad 20, 2019

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizował 15 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek, którzy stanowiska kierownicze pełnią od niedawna.

W spotkaniu wzięły udział wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa i dyrektor WNP Ewa Sobór.
Pani wicekurator, witając uczestników spotkania, podkreśliła szczególne znaczenie wspomagania pracy dyrektorów w kierowaniu placówką, czyli informowanie, wyjaśnianie i doradzanie. Ponadto przypomniała zadania kuratoriów oświaty, które obejmują kontrolę, ewaluację, monitorowanie pracy szkół. Wicekurator zachęcała dyrektorów do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, do zadawania pytań i zgłaszania ewentualnych wątpliwości.

Spotkanie przygotowali wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi: Małgorzata Bury i Elżbieta Obarek-Gałka, które prowadziły spotkanie dla przedszkoli, oraz Bogumiła Bylińska-Trzeciak i Jarosław Owsiański, prowadzący spotkanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Poruszane tematy dotyczyły m.in. procedur przeprowadzania kontroli doraźnych i planowych, działań nowatorskich podejmowanych w szkołach w świetle nowych przepisów prawa (innowacje, eksperymenty), nowelizacji dokumentacji szkolnej, zadań organów statutowych szkoły, przedstawianych do organu nadzoru pedagogicznego arkuszy organizacyjnych szkół i tzw. aneksów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, organizacji pracy szkoły w świetle tzw. kalendarza szkoły, dokumentowania przebiegu kształcenia i wychowania, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz organizowania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Prowadzący szczególną uwagę zwrócili na skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora (m.in. Plan nadzoru pedagogicznego).
Awans zawodowy i ocena pracy dyrektora to tematy, które również znalazły się w kręgu zainteresowań uczestników. Zwrócono uwagę na zadania dyrektora szkoły, przedszkola w kontekście obowiązujących zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i przedszkolach. Nie zabrakło także informacji na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Wizytator Helena Malarczyk przypomniała o zasadach, terminach i organizacji konkursów przedmiotowych. 
Zwrócono uwagę na fakt, iż na stronie internetowej KO w Łodzi znajdują się informacje dotyczące rekrutacji i organizacji konkursów przedmiotowych. Wizytatorzy przedstawili też aktualizacje obowiązujących aktów prawnych, najważniejsze ustawy, rozporządzenia. 

Na piątkowe szkolenie zostali zaproszeni niedawno powołani dyrektorzy przedszkoli i szkół z Łodzi oraz powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, łęczyckiego, zgierskiego i brzezińskiego. Program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi.