Styczeń 16, 2019

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007).

W ramach modułu 3 Programu przewidziano następujące działania:

  • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielane będzie organom prowadzącym szkoły podstawowe tylko na realizację jednego z ww. zadań.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. W przypadku wkładu rzeczowego wydatki z nim związane obejmują usługi lub wyposażenie, związane z realizowanym działaniem w Programie, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.

W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.

Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie dla danej szkoły tylko raz w czasie realizacji programu.

Dyrektor szkoły podstawowej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku. Organy prowadzące szkoły składają wnioski do właściwych ze względu na siedzibę szkoły wojewodów w terminie do 30 kwietnia danego roku. Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem odbędzie się do 30 maja danego roku.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod linkiem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf

Projekt rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558