Wrzesień 14, 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja o naborze

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.

Termin składania wniosków przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 15 września 2021 r.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty upływa 20 września 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok. Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia danego roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

Uwagi dotyczące składanych wniosków:

  • Wnioski – organy prowadzące składają drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120 a, 90-446 Łódź –  lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 02 (decyduje data wpływu).
  • Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).
  • W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.
  • Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.
  • Organy prowadzące do wniosku zbiorczego powinny załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych.
  • Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych.

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

Link do wzorów wniosków na stronie MEiN