Luty 23, 2018

Rekrutacja trenerów – w ramach projektu: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza nabór kandydatów na trenerów prowadzony w ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej, projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
W ramach projektu zakłada się przygotowanie kadry trenerów, którzy będą mogli prowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych, co pozwoli na wyrównanie poziomu świadczenia wsparcia z zakresu doradztwa, jak również może przyczynić się do zwiększenia dostępności doradztwa.

Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy centrów kształcenia praktycznego, publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Komisja powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty wyłoni 27 trenerów i po jednej osobie rezerwowej dla każdego powiatu.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:
1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Zgłoszenia należy składać do 22 marca 2018 r. do godz. 15.00.
• osobiście w godzinach pracy urzędu w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi al. T. Kościuszki 120a, pok. 02;
• korespondencyjnie – przesyłając na adres: Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. T. Kościuszki 120 a, 90- 446 Łódź (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dodatkowych informacji udziela zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Pani Halina Cyrulska
tel. 42 637 70 55 w. 47.

UWAGA!
Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Do pobrania:
Ogłoszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji
Wymagania wobec kandydatów
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja o współpracy
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych