Czerwiec 14, 2019

Zmiana terminu rekrutacji członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę o rozważenie możliwości zgłoszenia kandydatów z różnych typów szkół i placówek, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) kandydatów mogą zgłaszać:
1) rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole
2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach
3) organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1, który stanowi, iż członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:
1) który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego
2) który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1
3) który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych
4) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną
6) wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
7) który posiada nieposzlakowaną opinię.

Kandydatury razem z uzasadnieniem rekomendującym należy przesłać do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi,. Al. Kościuszki 120A, 90-446 Łódź.

W przypadku pojawiających się wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie z Kuratorium Oświaty w Łodzi,
tel. 42 637 70 55 w. 31

Wniosek o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. Plik do pobrania
Załącznik nr 1 do wniosku. Plik do pobrania
Załącznik nr 2 do wniosku. Plik do pobrania
Załącznik nr 3 do wniosku. Plik do pobrania
Załącznik nr 4 do wniosku. Plik do pobrania
Załącznik nr 5 do wniosku. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny