Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – prekonsultacje

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które MEN przekazał do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Ministerstwo zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii.
Linki: