Grudzień 3, 2021

Projekt – “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” 

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]
  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły branżowe I stopnia,
  • licea,
  • technika,

posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych stronie projektu:

Link do strony internetowej projektu

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie projektu w zakładce “Konkursy grantowe”.

Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk Email biuro@asystentspe.pl