Czerwiec 4, 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2018 roku

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej powołana zarządzeniem nr 34/2018 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dokonała analizy 111 ofert. W wyniku analizy formalnej ofert stwierdzono, iż 14 ofert nie spełnia wymogów formalnych (wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do komunikatu).
  2. Ocenie merytorycznej poddano 97 ofert, spełniających wymogi formalne. Wartość merytoryczną ofert i ich zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami dostępu do środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kryteriami merytorycznymi, opublikowanymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2018 roku.
  3. Komisja po merytorycznej ocenie 97 ofert, dofinansowała organizację 68 wypoczynków. Dofinansowania nie przyznano dla 29 wypoczynków, z powodu braku wystarczającej ilości środków.
  4. Wykaz dofinansowanych wypoczynków stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Formularz sprawozdania z realizacji zadania oraz wzór umowy, a także terminy podpisywania umów będą podane w odrębnym komunikacie.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – wykaz  ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży odrzuconych z  przyczyn formalnych – lato 2018

Załącznik nr 2 –  wykaz  ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2018