Czerwiec 5, 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku

1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania
publicznego w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
powołana zarządzeniem nr 32/2017 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dokonała analizy
134 ofert. W wyniku analizy formalnej ofert stwierdzono, iż 17 ofert nie spełnia wymogów formalnych (wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do komunikatu).
 
2. Ocenie merytorycznej poddano 117 ofert, spełniających wymogi formalne. Wartość
merytoryczną ofert i ich zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami dostępu
do środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej oraz kryteriami merytorycznymi, opublikowanymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

3.  Komisja po merytorycznej ocenie 117 ofert, dofinansowała organizację 90 wypoczynków. Dofinansowania nie przyznano dla 27 wypoczynków, z powodu braku wystarczającej ilości środków.
 
4.  Wykaz dofinansowanych wypoczynków stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Formularz sprawozdania z realizacji zadania oraz wzór umowy, a także terminy podpisywania umów będą podane w odrębnym komunikacie.

Wykaz ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży odrzuconych z przyczyn formalnych – lato 2017. Plik do pobrania

Załącznik nr 2 –  wykaz  ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2017