Maj 11, 2017

Ogłoszenie o naborze koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby, pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z koordynatorów Porozumienie regulujące tę współpracę. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie pilotażowym ww. wdrażanych rozwiązań.

Praca koordynatorów będzie stanowiła istotny wkład merytoryczny do działań pilotażowych weryfikujących modelowe rozwiązania w zakresie wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej.

Pełna treść ogłoszenia

Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kryteria oceny

Kryteria wyboru koordynatorów – informacje uzupełniające

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja współpracy

Karta oceny kandydata na koordynatora

Oświadczenie uczestnika projektu