Maj 11, 2017

Ogłoszenie o naborze koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby, pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z koordynatorów Porozumienie regulujące tę współpracę. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie pilotażowym ww. wdrażanych rozwiązań.

Praca koordynatorów będzie stanowiła istotny wkład merytoryczny do działań pilotażowych weryfikujących modelowe rozwiązania w zakresie wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej.

UWAGA! Termin składania ofert wydłużono do dnia 31 maja 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia

Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kryteria oceny

Kryteria wyboru koordynatorów – informacje uzupełniające

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja współpracy

Karta oceny kandydata na koordynatora

Oświadczenie uczestnika projektu