Luty 5, 2018

Oferta szkolenia dla kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie łódzkim

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”, realizowanym w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt ma podnieść kompetencje przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Więcej informacji – link do strony organizatora