Luty 12, 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Łódzki Kurator Oświaty zwraca się do dyrektorów szkół i placówek województwa łódzkiego z prośbą o zapoznanie się oraz podjęcie inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dotyczącej wdrażania nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Model ten uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, które będą wspierać środowiska szkolne w rozpoznawaniu i niesieniu pomocy dla osób doświadczających najczęstszych zaburzeń psychicznych – bez konieczności pogłębionej diagnozy lekarskiej i farmakoterapii. Gwarancją skuteczności działań podejmowanych na pierwszym poziomie wsparcia poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest współpraca ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej ze szkołami i placówkami.
Dlatego też istotne będzie nawiązanie formalnej, na podstawie umowy, współpracy wymienionych ośrodków z jednostkami systemu oświaty działającymi na terenie objętym wsparciem. Zawarta umowa umożliwi, za zgodą rodziców, m.in. wymianę informacji o uczniach/pacjentach oraz prowadzenie obserwacji i zajęć edukacyjnych w szkołach – w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.