Ocena pracy dyrektora

Zarządzenie nr 153 ŁKO z 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Procedury oceny pracy dyrektorów szkół i placówek

Załącznik do Zarządzenia nr 153/2019 ŁKO – Procedura oceny pracy dyrektora szkoły. Skan dokumentu

Załącznik do Zarządzenia nr 153/2019 ŁKO – Procedura oceny pracy dyrektora szkoły. Plik do pobrania w formacie .doc

Załącznik 1 – Formularz powiadomienia dyrektora o wpływie wniosku o dokonanie oceny jego pracy
Załącznik 2 – Formularz wystąpienia do organu prowadzącego szkołę/placówkę o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora
Załącznik 3a – Formularz oceny cząstkowej dokonywanej przez organ nadzoru pedagogicznego
Załącznik 3b – Formularz oceny cząstkowej dokonywanej przez organ prowadzący
Załącznik 4 – Formularz wystąpienia o opinię o pracy dyrektora do rady szkoły/placówki oraz związków zawodowych
Załącznik 5 – Formularz: Karta oceny pracy – projekt
Załącznik 6 – Formularz protokołu ze spotkania dyrektora wydziału/delegatury z przedstawicielem organu prowadzącego
Załącznik 7 – Formularz Karty oceny pracy
Załącznik 8 – Formularz: Pismo do organu prowadzącego – przekazanie karty oceny pracy
Załącznik 9 – Formularz decyzji powołania zespołu oceniającego
Załącznik 10 – Formularz powiadomienia o terminie rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny
Załącznik 11 – Formularz: Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego