Czerwiec 21, 2018

List Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji

Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
Rodzice i Opiekunowie,
Uczniowie i Wychowankowie w województwie łódzkim

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającymi się letnimi wakacjami w 2018 r., bardzo proszę o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, w celu zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany wypoczynek.

Państwa dyrektorów szkół i placówek zobowiązuję do przypomnienia uczniom i wychowankom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na letni wypoczynek w 2018 r., na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – zakładka „Ruch drogowy”,  publikowany, jest aktualizowany na bieżąco, wykaz statycznych punktów kontroli autokarów, funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Uprzejmie przypominam wszystkim organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży
o konieczności zgłaszania wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uzyskania akceptacji kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania organizatora.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na zapewnienie kadry odpowiedniej do liczby uczestników zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz spełnianie przez kierownika i wychowawców wymogów przepisu art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), dotyczących kwalifikacji oraz niekaralności za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.

W przypadku przebywania i organizowania zajęć na kąpieliskach, w miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w aquaparkach, na pływalniach lub na basenach, w tym na basenach termalnych, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju obszarów wodnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 656
ze zm.).

W trakcie organizowania wypoczynku w górach należy pamiętać o konieczności zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r., poz. 7). W przypadku przebywania na obszarach parków narodowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów zawartych w regulaminach tych parków.

Organizatorzy, kierownicy, komendanci i wychowawcy wypoczynków bez stałej infrastruktury komunalnej np. obozów pod namiotami lub biwaków, zobowiązani są do zapewnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa związanego z przebywaniem na tego rodzaju formach wypoczynku, w tym do opracowania i zorganizowania systemu powiadamiania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz do kontaktowania się z odpowiednimi służbami w celu ewentualnego zorganizowania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku.

Monitorowanie zagrożeń związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jest możliwe poprzez pobranie ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy (RSO), dostarczającej wiedzę o występujących i nadchodzących zagrożeniach w regionie.

Link do strony z aplikacją

W sytuacji zaistnienia wypadku kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz do niezwłocznego zawiadomienia o takim zdarzeniu rodziców uczestnika, organizatora wypoczynku, kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub placówka należy powiadomić także organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę rodziców. W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego powiadomiony musi zostać również prokurator, a w przypadku zatrucia pokarmowego – państwowy inspektor sanitarny.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce – „Wypoczynek”, zawierającymi uaktualniony „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Zamieszczone informacje oraz poradnik zawierają szereg praktycznych wskazówek i porad związanych ze zorganizowanym, letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży w 2018 r., dotyczących m. in. wiarygodności organizatora, wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, ewentualnych zagrożeń związanych z pobytem poza granicami kraju, bezpieczeństwa podczas podróży, akcji „Bezpieczna woda” itp.

Link do zakładki „Wypoczynek” na stronie www MEN

Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – wypoczynek – aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Wszystkich uczniów i wychowanków z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę
o zachowanie podczas wakacji szczególnej ostrożności, zarówno w miejscu zamieszkania,
jak i w trakcie kolonii, obozów i innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Chciałbym, aby letnia przerwa w nauce sprzyjała szeroko rozumianej rekreacji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w bezpiecznych warunkach. Mam również nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

Załącznik „Poradnik bezpiecznego wypoczynku  MEN – lato 2018”

                                                                                                  Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                                dr Grzegorz Wierzchowski