Czerwiec 18, 2019

List Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa podczas wakacji

Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Opiekunowie,
Uczniowie i Wychowankowie

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającymi się letnimi wakacjami w 2019 r., bardzo proszę o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, w celu zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany.

Państwa dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli oraz wychowawców zobowiązuję do przypomnienia uczniom i wychowankom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek, na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (zakładka „Ruch drogowy”) oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi (zakładka „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki”), zamieszczony jest, aktualizowany na bieżąco, wykaz stałych punktów kontroli autokarów funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Baza wypoczynku”. Publikowane tam wiadomości oraz „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” (zakładki „O programie” i „Rodzice” – Poradnik dla rodziców) zawierają praktyczne wskazówki i porady związane ze zorganizowanym letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży, dotyczące m. in. wiarygodności organizatora, zasad organizowania wypoczynku, wymagań higieniczno – sanitarnych, nadzoru nad organizacją wypoczynku, przebywania i organizowania zajęć na kąpieliskach i pływalniach, organizowania wypoczynku w górach, ewentualnych zagrożeń związanych z pobytem poza granicami kraju, bezpieczeństwa podczas podróży itp.

Link do zakładki „Wypoczynek” na stronie www MEN

Przypominam, że kierownicy, komendanci i wychowawcy obozów pod namiotami lub biwaków, zobowiązani są do zapewnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa związanego z przebywaniem na tego rodzaju formach wypoczynku, w tym do opracowania i zorganizowania systemu powiadamiania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz do kontaktowania się z odpowiednimi służbami w celu zorganizowania pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników.

Monitorowanie zagrożeń związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jest możliwe poprzez pobranie ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy (RSO), dostarczającej wiedzę o występujących i nadchodzących zagrożeniach w regionie.

Link do strony z aplikacją

W sytuacji zaistnienia wypadku kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym właściwej opieki oraz do niezwłocznego zawiadomienia rodziców, a także, w zależności od charakteru i skali zdarzenia, odpowiednich osób i instytucji.   

Rodzice i opiekunowie, poprzez elektroniczną bazę wypoczynku MEN mogą sprawdzić czy wypoczynek, na który wyjeżdżają ich podopieczni organizator zgłosił właściwemu kuratorowi oświaty i czy został przez niego zatwierdzony. W trakcie wypoczynku pojawiają się również oferty różnorodnych zajęć. Uczulam rodziców i opiekunów, aby w trosce o bezpieczeństwo dzieci, zasięgnęli informacji na temat organizatorów wypoczynku oraz wykształcenia i doświadczenia osób prowadzących te zajęcia. Proszę zwrócić uwagę czy po zajęciach nie pojawiają się niepokojące zachowania, gdyż czasem pod pozytywną, neutralną nazwą, często nawiązującą do uznanych autorytetów, kryją się niepożądane działania i wpływy.

Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie łódzkim oraz szereg innych wiadomości i komunikatów dotyczących wakacyjnego wypoczynku.

Wszystkich uczniów i wychowanków z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę o zachowanie podczas wakacji szczególnej ostrożności, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w trakcie kolonii, obozów i innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

Chciałbym, aby letnia przerwa w nauce sprzyjała szeroko rozumianej rekreacji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień w bezpiecznych warunkach. Mam również nadzieję, że letni wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

                                                                                                  Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                                 dr Grzegorz Wierzchowski