Grudzień 17, 2019

Przekazywanie informacji o odbywaniu praktycznej nauki zawodu za granicą

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że od 1 września 2019 r. zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391) w przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację o podmiocie, z którym została zawarta umowa, miejscu i terminie odbywania praktycznej nauki zawodu, liczbie uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy.

Zgłoszenia, o którym mowa w rozporządzeniu, proszę dokonywać na wzorze dołączonym do niniejszego komunikatu nie później niż w dniu zgłoszenia wyjazdu uczniów za granicę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Załącznik:
Wzór zgłoszenia