Marzec 4, 2019

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10.00.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy prawa, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły/placówki oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego.
Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po:
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…),
2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1 ustawy, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.
Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
W dniu 19 lutego 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316). W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym nadano nowe symbole cyfrowe oraz wprowadzone zostały nowe zawody – operator maszyn i urządzeń przeróbczych, technik programista, kelner, pracownik pomocniczy gastronomii. Możliwość kształcenia w nowych zawodach od roku szkolnego 2019/2020 wymaga uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla danego zawodu lub branży, do której zawód ten został przyporządkowany.
Biorąc powyższe pod uwagę, KO w Łodzi prosi Dyrektorów szkół/placówek otwierających nowe kierunki kształcenia o niezwłoczne składanie wniosków do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi. Rada zbiera się raz na kwartał, kolejne posiedzenie, po tym w dniu 22 marca, planowane jest na czerwiec 2019 r.