Kształcenie dzieci cudzoziemców i mniejszości narodowych

Koordynator kształcenia dzieci cudzoziemców i mniejszości narodowych:

Podstawę prawną organizacji wychowania przedszkolnego i  nauki  dla dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli  polskich powracających  z zagranicy stanowią:

1. art. 94a i art. 94aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) 

2. wydane  na podstawie art. 94a ust. 6 ww. ustawy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453).

  • Dzieci  cudzoziemców i dzieci  obywateli polskich powracające z zagranicy, pobierające naukę w innych systemach oświaty, mogą realizować wychowanie przedszkolne w publicznych i niepublicznych  przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny i obowiązek nauki w publicznych szkołach i placówkach do ukończenia 18 roku życia. Do publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, placówki,  dzieci te są przyjmowane na podstawie dokumentów określających  sumę lat nauki dziecka, dokumentów potwierdzających ukończenie danej szkoły, wieku dziecka i opinii rodziców, lub na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę  przeprowadza się w języku, którym posługuje się uczeń. Przedstawione szkole dokumenty mogą przetłumaczyć nauczyciele szkoły . (Tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego wymagane jest przy potwierdzaniu wykształcenia średniego (nostryfikacja świadectw) dla  cudzoziemców i obywateli polskich  ubiegających się o przyjęcie na studia lub do szkoły policealnej).

 

  • Zarówno dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich powracające z zagranicy mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych z nauczanych przedmiotów  przez   okres  nieprzekraczający 12 miesięcy. Łączny wymiar ww. zajęć i godzin języka polskiego nie może przekroczyć 5 godz. tygodniowo. Zajęcia organizuje organ prowadzący szkołę.

 

  • Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może być wyższa niż 15 osób, rozporządzenie  przytoczone w pkt. 2 określa wymiar godzin na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz zobowiązuje do realizacji nauki języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930), w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Realizację procesu edukacyjnego w oddziale przygotowawczym może wspomagać osoba władająca językiem kraju pochodzenia ucznia/uczniów.

 

  • Dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich  powracających z zagranicy objęte są  pomocą psychologiczno-pedagogiczną i mają prawo do otrzymywania stypendiów. Mają też prawo do nauki języka i kultury kraju pochodzenia organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez placówki dyplomatyczne lub konsularne.

Przydatne linki

1.Ministerstwo Edukacji Narodowej, zakładka  „Zagranica”
www.men.gov.pl  

2.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
– Departament Obywatelstwa i Repatriacji
– Departament Polityki Migracyjnej
www.mswia.gov.pl  
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/

3.Urząd do Spraw Cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

4.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

5.Rzecznik Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej
www.brpd.gov.pl

6.Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
www.lodzkie.eu

7.Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), przedstawicielstwo w Warszawie
www.unhcr.pl