Marzec 29, 2017

Konkurs „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży województwa łódzkiego”

Łódzki Kurator Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 po raz  kolejny organizuje Konkurs „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży województwa łódzkiego”.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości w obszarze promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży, propagowanie i prezentowanie postaw patriotycznych godnych młodego Polaka, promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu, podejmowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty w tym placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół i rodzajów szkół rekomendowani przez nauczycieli, wychowawców, samorządy uczniowskie, rady rodziców i  inne organizacje działające w szkole i poza szkołą, z województwa łódzkiego.

Termin zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacją upływa 30 kwietnia 2017 r.

Informacji udziela wiz. Teresa Lasota z Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi
42 637 77 18
tlasota@kuratorium.lodz.pl

Regulamin konkursu