Kwiecień 25, 2018

Konkurs: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

W dniu 5 marca 2018 r. ogłoszono konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji orz pilotaż wypracowanych rozwiązań.

Jedno z założeń konkursu wymaga, aby realizatorzy projektów nawiązali współpracę z CKZiU oraz CKP. Współpraca ta ma dotyczyć wszystkich zawodów z branży, której dotyczy dany projekt.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być:

  • przedsiębiorcy lub pracodawcy
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla POWER
  • samorząd gospodarczy i zawodowy
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe
  • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych właściwe dla branż

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniku do niego, są dostępne na stronie internetowej:

www.efs.men.gov.pl

Kontakt:
Paweł Padzik, tel.: 22 34 74 619
e-mail: konkurs.pnz@men.gov.pl