Grudzień 13, 2017

Konkurs “Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 29 listopada 2017 r. (dzień ogłoszenia konkursu) do 29 grudnia 2017 r. (dzień zakończenia składania zgłoszeń).

Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg konkursu określone są w regulaminie konkursu.

Koordynacją konkursu na terenie województwa łódzkiego zajmuje się :
Piotr Patora
starszy wizytator
Koordynator ds. innowacji w edukacji
Kuratorium Oświaty w Łodzi
 tel. 42 637 70 55
ppatora@kuratorium.lodz.pl

Załączniki:
Regulamin konkursu

Wzór zgłoszenia
Załącznik nr 1 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia autor lub autorzy filmu)
Załącznik nr 2 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby pełnoletnie)
Załącznik nr 3 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby niepełnoletnie)
Załącznik nr 4 — oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie — dotyczy nauczyciela

Więcej o konkursie – link do strony MEN