Lipiec 20, 2018

Komunikat w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Łódzki Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa łódzkiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki obowiązany jest ustalić regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/ placówki oraz nauczycieli, pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły/ placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których Łódzki Kurator Oświaty sprawuje nadzór.

W związku z powyższym Łódzki Kurator Oświaty informuje, że przesłał do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe projekty przedmiotowych regulaminów w celu konsultacji i zaopiniowania. Projekty regulaminów opublikowane są także jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

                                                                                                          Grzegorz Wierzchowski
                                                                                                          Łódzki Kurator Oświaty

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół