Czerwiec 22, 2018

Komunikat MEN o konieczności współpracy szkół z operatorami telekomunikacyjnymi

Projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wkraczają w fazę realizacji. Oznacza to, że beneficjenci (operatorzy telekomunikacyjni) zaczynają obejmować zasięgiem dostępu do usługi szybkiego Internetu wszystkie szkoły, które nie mają dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Budowa przyłączy do tych szkół jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz programu „Aktywna Tablica”.
Dyrektorzy szkół i organy prowadzące powinni zatem aktywnie współpracować z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wspomniane działania są finansowane z PO PC – szkoły nie ponoszą kosztów z tytułu ich realizacji.

Niestety, zgłoszenie się beneficjenta PO PC do jednostki oświatowej w celu umożliwienia wejścia na obiekt nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem dyrekcji szkoły. Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej informują o problemach w kontaktach ze szkołami oraz o otrzymanych odmowach ze strony dyrekcji szkół. Należy zaznaczyć, że art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zobowiązuje organy prowadzące szkoły do zapewnienia prowadzonym przez siebie szkołom, od dnia 1 stycznia 2021 r., szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Obowiązek ten może zostać wykonany poprzez umożliwienie beneficjentom PO PC przyłączenia szkoły do sieci, a następnie skorzystanie z usług operatora OSE. W przeciwnym wypadku koszty obciążą bezpośrednio budżet organów prowadzących szkoły.
Poza odmowami dostępu operatorzy spotykają się z dodatkowymi żądaniami ze strony szkół, np. ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu – co jest niezgodne z art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.