Listopad 8, 2021

Komunikat kuratora w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy urzędu i zasad obsługi Interesantów

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Kuratorium Oświaty w Łodzi

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) wprowadza się ograniczenia w pracy Kuratorium Oświaty w Łodzi, zwanym dalej „Kuratorium” oraz zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Kuratorium z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1. przyjmowanie Interesantów przez pracowników Kuratorium następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu Wydziału/Delegatury właściwego do załatwienia sprawy. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Kuratorium potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,
 2. przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Kuratorium, może skutkować odmową wpuszczenia Interesanta na teren Kuratorium,
 3. na terenie Kuratorium wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
 4. wejście na teren Kuratorium możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
 5. przez cały czas trwania wizyty w Kuratorium Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 6. dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów),
 7. w trakcie obsługi Interesanta pracownik Kuratorium zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
 8. na terenie Kuratorium obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Kuratorium – wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu, chyba że dzieli ich osłona wykonana z tworzywa sztucznego,
 9. w trakcie przebywania na terenie Kuratorium Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się po terenie Kuratorium,
 10. Interesant, który ma umówioną wcześniej wizytę odbierany będzie przez pracownika Kuratorium przy wejściu do budynku, a po zakończeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany,
 11. umówiona wizyta w Kuratorium nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
 12. korespondencję kierowaną do Urzędu a składaną osobiście w Kuratorium należy pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej odpowiednio w:
  1. Kuratorium, przy drzwiach wejściowych do budynku,
  2. Delegaturze w Kutnie, na parterze, za drzwiami prowadzącymi do Delegatury,
  3. Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, w holu głównym budynku na parterze,
  4. Delegaturze w Sieradzu, na terenie Delegatury, przy sekretariacie,
  5. Delegaturze w Skierniewicach, na klatce schodowej, przed wejściem na teren Delegatury,
 13. potwierdzenie złożenia dokumentu będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wniosek osoby zainteresowanej otrzymaniem potwierdzenia, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników Kuratorium w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren Urzędu.

Godziny pracy Urzędu: 8.00 – 16.00

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów:

 1. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a

  ewentualnie Delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w :

  • Kutnie – ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno
  • Piotrkowie Trybunalskim – ul. Sienkiewicza 16 a , 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Sieradzu – Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
  • Skierniewicach – ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice 

 2. kontakt elektroniczny lub telefoniczny:
  e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
  tel. 42 637 70 55

 3. poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą na adres w systemie ePUAP: he42y0i8n5

 4. telefoniczny lub e-mail z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu:

  1. Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
   42 636 61 06
   wkoiz@kuratorium.lodz.pl

  2. Wydział Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego
   42 637 77 18
   wwoiks@kuratorium.lodz.pl

  3. Wydział Organizacyjny
   42 636 22 61
   wo@kuratorium.lodz.pl

  4. Wydział Finansów i Kadr
   42 637 72 56
   wfik@kuratorium.lodz.pl

  5. Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych
   42 636 26 76
   soin@kuratorium.lodz.pl

  6. Delegatura w Kutnie
   607073077
   delegatura-kt@kuratorium.lodz.pl

  7. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
   44 649 77 41
   delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

  8. Delegatura w Sieradzu
   43 827 19 47
   delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

  9. Delegatura w Skierniewicach
   46 833 44 62
   delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl

Z up. Łódzkiego Kuratora Oświaty

   Łódzki Wicekurator Oświaty

              Andrzej Krych